Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fler iets kwaads te vreezen; maar men leeze dit nu nog ééns, en vergelijke het met de gefchiedenisfen der laatfte Jaaren, en men zal bevinden, dat het niets minder is dan het ontwerp, het plan, van alle de veranderingen, die wij hebben zien gebeuren, met dat onderfcheid, dat de gevolgen der veranderingen aan de fterk gekleurde teekeningen geheel ongelijkvormig zijn. In de bekende Fragmenten over Frederik den Grooten hebben wij de duidelijke verdeeling, waar in zich de Secle der Verlichters onderfchèidt, te weeten in het Philofophisch gedeelte, dat den Godsdienst, en in het Politiek gedeelte, dat de .Vorften en Staaten beftrijdt; men kent, met betrekking tot het laatfte, het Verbond der Cofmopoliten (of Weereld - burger/), die alle Vaderland en bijzondere Maatfchappij miskennende , alle Natiën den oirfpronglijken Stand der Natuur belooven, het geen men het groote werk der achtiende Eeuw noemt; hier toe behoort het Parijsch Genootfchap Ter Voortplanting (de Propaganda}, dat zijne Emisfarisfen in alle Landen uitzendt, en welks medeftanders, een Jaar gelceden, aan den Landvoogd van Laufanne fchreeven: „ Wij vermoorden met de „ ééne hand de Tijrannen, en met de andere bieden „ wij de Volkeren de verlichting aan (a). " En wat

be-

00 Men zie de Neueften Religions begebenheiten van 17OO. p. 482. Het Hamburger politisch Journal van Aug. p. 836. Sept. p. 963. Od. p. 1087.

En dat men waarlijk deeze menfchen niets ten laste legt. wat onbeweczen of door hun zeiven ontkend is , blijkt uit de Straatsburger-Gazette, een fchrift in den geest en door de pen van de zoogenaamde Jacobijner Clubb, daar men kort voorden moord des Konings van Zweden las: ,, Het ver-.

bond der Koningsmoorders is geen droom , in zeer korten „ tijd ziet gij 'er den proef van ". Acht dagen voor men aldaar de tijding hadt, zeide een Fransch Koopman in Wijnen, die tot dc Propaganda behoorde, en van Göttinget kwam: „ Op deezen tijd zal een Koning in Europa fnee-

„ ven. '*

Sluiten