Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 204 X

behoef ik meer bewijs? Dezelfde PftiESTtEij , die zoo, hccvig het Euangelie beftrijdt, en de Godheid van on->

zen

, ven". Kort daar op las men in een gefchrift. te Casfel uitgeftrooid, „ Wij hebben hier het zelfde kruid en lood als ., Ankerström ", het geen juist over eén kwam met de ïorm van bekendmaaking in de Straatsburger-Gazette : ,, De

Zweedfche Don Quichot is gevallen , de Zweedfchc Bru'', tus noemt zich Ankerström ". — De Brief, waar van ik in den Text hier boven fprak, werdt gefchreeven door de Clubb te Dijon, ter verleiding, zo mogelijk, van den Landvoogd van Erlach te Laufanne, den 19 Aug. 1791, en was geteekend door den Prefidcnt en beide Secretansfen der lacob'ijuer-Clubb te Parijs, en bevatte deeze woorden: „De ,, Franfchen gedraagen zich tegenwoordig als Militaire Wijs-

geerciv zij vermoorden met de ééne hand de Tijrahnen,

cn met de andere bieden zij de Volkeren de Verlichting '! aan Deeze wijs van vechten is nieuw, en moet ecm-

germaate de oude Europifche Tacticq in verwarring bren■ gen" Men vergelijke het Journaal, te Gotha , door den braaven Raad en Bibliothecaris Reiniiard uitgegeeven, Anno 1791. No. 9, waar men iaog een diergelijk geteekend Extraa vindt uit het Protocol der Barrevoeter-Clubb te Parif s van 12 JuBij 1791, met verklaaring, dat zij ,, allen,

hoofd voor hoofd, gezwooren hadden alle Dwingelanden " te vermoorden ". In gevolge hier van ontdekte dit jaar de Keurvorst van Keulen, reeds bij de Krooning van Keizer Franciscus II, eenen Moordenaar, die op 'sKeizers leeven het gemunt hadt, en in de maand Jüiij hadt een aanzienlijk Franschman, bij wien men verfcheiden Kistjes met Jrfeninicum vondt, zich als Bakkersknecht bij het Bak-wczcn te Cablentz aangegceven, om het Pruisfisch Leger te vergeeven : Dit ten mlnlten is zeeker, dat dc Nationale Vergad. in de maand Aueust. van dit Jaar gedecreteerd heelt, op voor (iel van .zeekeren Jean de Brij, ,, Een Corps op te richten van 12CQ

Vrijwillige Vorftenrhoorders, om overal, en langs alle mo'\ gelijke wegen, dc Koningen en Generaals, die Vranknjk " beoorlogen zouden, te gaan vermoorden ". Gelukkig kou men het niet ééns worden over.de Soldij, waar door de Heer Veroniaud met nog eenige andere gelcegenheid kreegen, om dit befluit in handen van een Commtttê te doen (tellen, om, waare het mogelijk, nog de uitvoering te verhinderen. — Men verwonderde zich niet, dat ik de handelwijs der branfchen hier bijbreng, als van invloed op alle Natten;, niets

Sluiten