Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2ö5 H

zen eeuwig gezeegenden Vertos/er met de teer der Ver-' zoening onder de verbajleringen van het Chriftendom telt, en wien het oproer te Birmingham, in zijn eigen Vaderland, mislukte, dezelfde Priestleij, die zich een Predikant noemde onder de Dis/enters, met Paijne, die zoo veel over de Rechten van den Mensch fchreef, maar de Pligten van den mensch vergat, wer* den in een ander Land als Stuurlieden ingeroepen i hebbende door hunne Leer geen gering deel aan de invoering eener nieuwe Regeeringsvorm onder een volk, dat hun vreemd was, en eener Revolutie die throonen omkeert, de oude wetten en het bezwooren gezag vernietigt, Vorften keetent, en, op naam van Verlichting en Vrijheid, de Ongodsdienftigheid en de Regeeringloosheid tot het hooglte toppunt voert (a).

Heb

kan duidelijker zijn, dm hun oogmerk te bewijzen, dan de taal van Dantcn j een der Leden van de Nationale Conventie , waar in men ook Priestleij tot Lid beroepen heeft.

Toén de Franfche Natie ons hier zondt als Gedeputeer,, den , vormde zij een Groot Committé tot een algemeenert ,, Volks-opjland door de geheele weereld. Laaten wij ,, bedenken, dat wij, ter zelfder tijd, in welken wij de ,, Vrijheid trachten over te brengen tot de Natiën, die ons „ omringen, baar moeten bekend maaken, dat wij nimmer ,, gedoogen zullen, dat Zij langer door Koningen geregeerd

worden ".

Laat men zoo veel als men wil de Franfche Revolutie vcrdeedigen, als men toch Onpartijdig zijn wil, dan kan men nooit Verraderlijke middelen, en eeven weinig het opdringen van eene Confiitutie, die zij verkiezen, aan anderk Volkeren, die met hunne Regeeringsvorm te vreden zijn , goedkeuren of verdeedigen. — Verder laat ik mij in het Politiek Sijfthema niet in, als zijnde geheel buiten mijn Plan, doch men benadeelt zeeker niemand door het opgeeven zijner eigene woorden cn erkende Hellingen.

(a) Die mij met verftand en onpartijdigheid leest zal mij niet kwalijk verftaan v en anderen hebben geen recht mij te beoordeelen. Ik tauxeer de Franfche Conventie zoo min als de Nationale Vergadering, of den Koning; -«• Voor mijn pcr'fdon

is

Sluiten