Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ^5 X

'dergeboorte en der bekeering gefmaad (a)! de leer deiGodheid van Christus, en de Perfonaliteit van 'den Heiligen Geest onder de Speculative Godgeleerdheid gefield, die tot den Godsdienst niet behoort (b) ! Voor bbfchadelijk gehouden, of men zes, dan of men drie perjoonen in de Godheid fielt (c) , wanneer men Hechts erkent: God is liefde. — En, gelukte dat Plan , hoé zou men Godgeleerden krijgen, zonder Dogmatiek, zonder Ketter- of Wederleg- kunde, zonder Kerkgefchiedenis, en , met e'e'n woord, zonder hulpmiddelen, om de verbaftering der waarheid , en het misleidend bedrog der Dwaalgeeften, te bevroeden, die , ten kofte van Waarheid en Godvrucht, zich de Verlichters van het menschdom noemen.

3. — Natuurlijk is het gevolg, mijne Waardfteh! dat door het Uilig gebruik, en de zamenvoeging van alle de opgetelde middelen, die zoo bereekend zijrt naar de gefteldheid der menfchlijke harten, de valfché Leer der Neologen , ten minnen de Godsdienst-beltrijdlngen van Arriüs en Socijn, zich alom uitgebreid,

en

Ca) Ik fchaam mij bijna (en God ziet, dat ik het met ontroering mijner ziel doe) de onbefchaamde taal na te fchrijven, p. 12. „ Zijn niet de gewoone predicatlen enkele zaamen„ raapzels van Spreuken uit den Bijbel cn verzen uit het ge„ zangboek, of een onbezonnen raazen cn ichclden op de i, zoogenaamde Zondaars, waar onder die. welke niet vlij— „ tig genoeg te Kerk koomen, als de verdoemenis-waardige „ fte voorgcfteld worden, of een vroom gelei over Lam en „ Wonden, eeuwig het zelfde over bckeering, geloof, we,. dergeboorte enz. " Ik kan 'er niet meer van vertaaien, elke ziel, die voor Gods woord beeft, billijkt met fchrik de poogingen om tcegenftand te bieden aan zulk eene valsch genaamde wetenfehap, — En nu vergelijke men nog, wat hij van de g.odlijke eigenfehappen, de drie - éénheid en de genade fehrijft; p. 34, 35, en men zal aan de taal van JacobüS denken: de Duivelen geloovcn en — tzidderen.

0>) P. 43.

CO P- 54, 55-

P

Sluiten