Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 230 ):(

Bij de Presbyterianen, die aan geene algemeene £eloofsbelijdenisfen gebonden zijn Ca'), is het eeven

daar-

(J) De Engelfche Disfenters, die men Presbyterianen f Ouderlingsgezinde) noemt, koomen met onze Nederlan^ fche en de Schotfchc Kerk overéén in het Kerkbeftuur en in den form van Godsdienstoeffcning, en worden daarom doorgaans C gelijk de menfchen meest naar het uitwendige oor deelen) beoordeeld nader met ons overéén te koomen, clan de Epifcopalen: dit is echter, ten aanzien van de Leer, onzeekcr, geene algemeene Sijmbola hebbende, legt, op zijn best, elk Leeraar, bij zijne koomst in eene Gemeente, eene hoofdzaakelijke geloofsbelijdenis af, die dikwils' dubbelzinnig genoeg is, van daar eeren en beminnen Wy onder hen veele Jlipt rechtzinnige en vroome mannen , maar van daar ooK onderhen veele, of openlijke, of bedekte, Socinianen en Naturalijlen, en men is niét ligt in de moogelijkheid om veir zeekerd te zijn, dat men, van de ééne Presbyteriaanfche Kerk in de andere gaande, 'er dezelfde Leer zal aantretten. die men in de eerfte gehoord heeft. — Men moet hier van echter uitzonderen die Gemeentens, die onder de befcherjrrine der Bisfchoppen Haan, waar in Oen minften wanneer de Bisfchop een rechtzinnig voorftander is der zuivere Anelicaanfche leer ) het verfpreiden van Grond-dwaalmgen met leleeden wordt. De aanvang C°P dat mij niemand misvatte'") van het Presbijterianifmus was ten tijde der vervolgingen onder Maria, toen veele Engelfche Proteftanten vluchtende zich buitens Lands fchikten naar de Liturgie, die zrj daar vonden, vooral de Geneeffche: Dit was met dan zeer billijk, maar zeer onbillijk was het, dat de Presbyterianen , in Engeland weergekeerd, zoo heevig voor hunne Liturgie ijverden, als ooit de Epifcopalen voor de hunne doen konden Knox noemde de Anglieaanfche Liturgie zoo bitter als onbillijk, a fuperftitious modell borrowed from Papist, een ontwerp van bijgeloovigheid ontleend van de Papijlen ; en het zijn de gevolgen van zoortgelijke grondftellingcn geweest, welke door dien geveinsden Cr om wel werden aangeftookt, en den ongelukkigen Carel 1 op het fchavot bragten. _

Na dien tijd'hebben zich onder den naam van Presbyterianen en Disfenters allen verfchoolen, die van de hoofdkerk verfchi'dcn , en 'er is geene algemeene Geloofsbelijdenis moe-lijk hoew el misfehien nu of dan éénige zich meer Confesêoneel vereenigden, maaralleen voor hun, en met voor altoos, het geen door den toeftand der Disfenters ondoenliK

Sluiten