Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 242 >(

dienst; gevolgd door eene nadere Afkondiging des Konings, en een Plan van Onderzoek der Candidaten van den Predikdienst, waar in aan de Dubbelzinnigheid , die veeier belijdenis vergezelde, geene plaats is overgelaaten, en het bloed van den Heer der Heerlijkheid van openlijken fmaad ontheven wordt (a).

Zo

(n) Omtrend dit Edid, en de Confequentien daar van, moet 5k hier opmerken:

' .) Dat (in weerwil van allen lafter) het geene Nieuwigheid behelsde, maar alleen eene herhaaling der overtreeden bevelen van de Vifitations -Ordnung door den Markgraaf Joan'Georg, Anno 1573 gegeeven, § 7 en 11, en van de Edicten-van 2 Junij 1662 en, 20 Sept. 1737. De voorige Koning , Frederik de Groote, hoe dan ook zijne eigen gevoelens over den Godsdienst waren, wilde zelve niet toeftaan , dat men, in een nieuw ontworpen Gezangboek, de Gemcentens Leerftellingen opdrong, die zij voor de haare niet erkenden.

' ..) Dat het juist de gewigtigfte Lecringen raakt,diethands beftreden werden, loopende het Schema van het Examen (dat de Nederd. Leczer vinden kan in het Hiftarisch Schouwtoneel, bij Loosjes, Haarl. 1791,2". 1. bijl. 3, 4. p. 10--26.) over:

1. Den perfoon van Christus, als God, en als mensch.

2. Het verlosfmgs-werk, en zijnen zoendood, als Zaligmaaker.

3. De JZonde; den oirfprong van het zedelijk bederf; den Val als eene waare gebeurenis; de daar uit ontftaané Erf- en daadelijke zonde; en de eeuwigheid der firaf.

4. Dc Toepasjlng der rantzoeneerende Verlosfing ;de waa■ re bekeering; het Euangelisch geloof; en de Heiligmaa-

king.

...) Dat, het geen natuurlijk is, ditEdiét, zoo Arcl door veelen , wier Vrijheid zich meende verkort te zijn , is wede'rfprooken , als door anderen verdeedigd. Ook in dit jaar is tc Utrecht bij IJzerworst uitgegeevcn een geheel werkje , vervattende alleen de hoofdinhoud der Schriften voor cn tegen het Koningl. Pr. Relig. Edict. Waar uit ik alleen dit wil opmerken :

1. Dat van wederzijden niet alles van het zelfde allooi is. De Vrijmoedige Bedenkingen , Leipz. 1788. plaatzen alles in een verkeerd licht van confeientie-dwang: niemand - wordt

Sluiten