Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =49 X

fehreeven (a), maar bijzonder (wien ik den Eerden had moeten noemen) Profesfor Seiler van Erlangen, die niet alleen in twee onderfcheiden opzetlijke werken d: Godheid van Christus en de Leer der Verzoening verdeedigd heeft, maar ook, onder den tijtel van Gemeen - nuttige befchouwingen met geleerde Bijlaagen, een Anti-Journaal fchrijft, dat aanprijzing vérdient en navolging.

j1.) Nog meer echter deeden voor bet belang der waarheid uit, en meer overe'énkoomst hadden met het plan, dat ik thands begin uit te voeren , de Genootschappelijke Verbintenis/en, in onderfcheidene Landen, gemaakt, en de Inftituten, hier en daar opgencht, voor de eer van Jesus, en de uitbreiding en handhaaving van het zuiver Euangelie.

Hier toe behoort in zeeker opzicht de Deenfche Broederfchap, in het Jaar 1705, onder Frederik IV, opgericht, hoewel dat ook, en wel meest, den voortgang van Jësus kennis onder de Heidenen bedoelde, en waar in de beroemde Ziegenbalg en Plutschoo het zendelingfchap naar Tranquebar en de Mallebaarfche Kujlen op zich namen. — Meer ter deezer zaake dient het Genootfchap, Pro fide & chriftianifmö, te Stokholm, op nieuw vastgefteld in het Jaar 1781 (6), en het Duitsch Gezelfchap, Ter bevoordering van zuivere

gefchiedenis cn gevoelens van eenen menfchen Zoon. Ridendo dicere verum. te Eifenach. 1787. bij J. G. E. Wittckindt, waar bij het tweede Stuk hoort, onder den naam van Stoffen tot de gefchiedenis van het Socratifmus van Max , uitgegeeven te Francf. aan Main, 1788.

(a) D. ƒ. Koppen, Pred. te Zettemin in Voor-fommeren. Het hoofddoel van het,predikampt. I778. en G. a. h0rre8, Pred. te Zeuchfcld in den Keur-Sax, Over opklaaring en nieuwe hervorming, te Weifenfels , 1785; van welken eerstgemelden ons de Eerw. van der Roest een ander fehoon werk beezig is te vertaaien, genaamd: Be Bijbel een werk der Godlijke Wijsheid.

Cb-) Ziet de Acta Hifi. Eed. T. 73. S. 60-81.

Q 5

Sluiten