Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>( 358 >:(

ftrijd met gezond verftand, om de Confabjlafitiatie (a) en de mededeeling der Eigenfchappen; en de Lutheraan fchnjve niet meer , Abfurda abfurdorum, abfurdisfimd Calvinijïica abfurda, om dat wij gelooven, dat Godej alle zijne werken van eeuwigheid bekend zijn, en Hij ons uitverkooren heeft in Christus voor de grondlegging der weereld (&). Niets geeft aan den Vijand

groo-

00 Naardien veelen onder ons de Leer van de mededeeling der Eigenfchappen zoo op reekening der Lutherfche Broeders (tellen, als of zij eene waare, zichtbaare en plaatselijke hemelvaart van Christus loochenden, en de Sacramenteele vereeniging van teeken en betcekende zaak in het Avondmaal zoo ongerijmd verklaarden, als of het eene Inpoyiatie, een In-zijn in het brood, of Confubftantiatie vermenping 'van de beide Subftantien van brood en lichaam in êéne Masfa beteekende; zoo vergelijke men de verftandige Verklaaringen der Lutherfche Godgeleerden , Buddeus , Injl. Theol. Dogrn. T.pafier. L. 5 C. i , Baier , Disf. de inpanat. & Confubfl § 33, Schubert over de Sacram. p. 25, van Luther Zelven wieder die Sckwarm-geifter, T. 3. fol. 709, en hetgeen' daar uit bij één verzameld ls door. den Eerw. C. P. Sander, geliefd Luthersch Leeraar in deeze Stad. Brief aan den Heer Ubbo Emmius van Berchuijs over de Confubfl. Gron. 1786.

00 Zoo verre kan het vooringenoomen volgen van andeier verkeerde voorftellingen zelfs op auders reebtfehapen mannen invloed hebben, dat ook de braave Lutherfche Hoogleeraar Gottfried Less op dit (tuk fchrijft, Dogmatik p. 158: Der fchrecklichfte aller Irrthumer, ohne aufnahme, ist der JPraedeftianifmus, en daar op eene voorftelling van onze Leer doet, met bijvoeging, dat die inde Dordrechtfche Synode gecanonifeerd werdt, welke nooit van onze verftandigfte Godgeleerden geleerd is en allerminst de Leer is der Gereformeerde Kerk. ~- Van Hem en de braave Mannen, die hem gelijken, fpijt het mij altoos, als hun broedcrlievcnd hart afwijkt, door de misdagen van een Verftand, dat niet wel: onderricht is op de gevoelens, die zij wederfpreeken: -Het genoemde Stuk Abfurda abfurdorum &c. is aangehaald in den Brief van Sebast. Stadel aan Janus Philomusus , achter J. B. Menken , Kwakzalverij der Geleerden, p. 580; ,Ed. Amft. Anno 1738.

Sluiten