Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2*3 X

Heiligen Geest, en alle de grondftukken van het Chriftendom, de oude Chriften-kerk het zelfde geloofd en beleden heeft, wat nu nog de Proteftantfehe Kerk tegen alle haare Beftrijderen verdeedigt; waar in men met alle voorzichtigheid en getrouwheid moet te weik gaan , zonder de Ouden, als onfeilbaare Leeraars te hoog te verheffen, of in hoedaanigheid, als getuigen van het oud geloof des Chriftendoms, te laag te verachten (a).

<J. Ein-

00 Laat ik dit (hetgeen in eene Kerkreden niet gevoeglijk gefchieden kon) van de voornaamfte waarheden, tot een proef, in deeze aanteekening bewijzen, terwijl wij ons, bijzonder in dc getuigenisfen voor de Godheid van Chrijlus, vooral bij de Vaderen , die voor het Niceensch Coneihe geleefd hebben, bepaalen zullen, men vergelijke over den leeftijd der Oudvaders, behalven de opzetlijke Kerklijke Gefchiedfehrijvers, den geleerden Sax in Onomajiico.

1. ) Over het gezag der H. Schrift.

Justin. Mart. die omtrend Anno 133 een Chriften werdt, en omtrend Anno 164 gemarteld is, fchreef, ad Graecos. „ Vooral moet men weeten, dat men door geen ander „ middel iets leeren kan van God en den waaren Gods„ dienst, dan van de Propheeten alleen, die door eene „ godlijke aanblaazing ons leeren cn onderwijzen ".

Irenaeus, die omtrend Anno 167leefde, Adv. Haeref. X. 3. C. 1. „ De Apoftelen'hebben het Euangelie eerst gepre„ dikt, daar na door Gods wil befchrecven, om voor ons „ een pilaar en vaftigheid der waarheid te zijn".

Basilius de Groote , die omtrend Anno 378 fterf, en onder Valens een groot voorftander der waarheid was, Epifl. 80 ad Eujlach. „ Laat de Schriftuur , die godlijk is in„ gegeeven, uitfpraak doen van het gefchil, cn bij wien „ leeringen gevonden worden overeenkoomftig met de „ godlijke woorden, dien moet men de waarheid toewij„ zen ".

Cijrillus van Jerufalem, die Anno 386 fterf, Catech. ƒ>. 30. „ Het is behoorlijk, dat men in de H. en Godlijke verbor„ genheden des geloofs het geringfte zelfs niet leerc zon„ der de H. Schrift."

2. ) Over de Leer der Drie-éènheid, bijzonder de waare

Godheid van Jesus Christus.

R 4 Cle-

Sluiten