Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 286 X

Leerflukken waarachtig zijn, want om haar te beoeffenen wijzen deeze alleen de krachten en de middelen. Tracht dan nooit te fcheiden, wat door God, en de aart der zaakcn, is zaamgevoegd: Geloof beftaat niet zonder deugd, om dat dankbaar geloof het hart reinigt ; maar Deugd ook zonder geloof is onmooglijk, om dat de arme zondaar zijne kracht alleen bij den Geest, en zijne bemoediging in den rantfoeneerenden doodt van Christus vindt.

III. Eene derde aanmerking, die uit al het gezegde vloeit, is natuurlijk deeze: „ Hebben wij zoo fterke, en zoo vafte, gronden voor de waar„ heid der Geloofs-leer, die wij belijden, dan „ ligt het voor onze reekening een getrouw ge„ bruik te maaken van alle die middelen , waar „ door het Euangelie onder ons zuiver bewaard , en de valschgenaamde Verlichting, die het zel„ ve beftrijdt en befpot, in haaren verderflijken „ invloed gekeerd kan worden." Hoedaanige de gefchikte middelen zijn heb ik reeds te vooren aangeweczen, en herhaal 'er nu niets van; — maar mijnen pligt, die ik voor God verantwoorden moet, en die Mij, om Uw geluk, is opgelegd, verzuimde ik, zo ik U niet op het hart bond, wat Gij hier in aan God, aan U zeiven, en aan de Maatfchappij , verfchuldigd zijt.

Wat hier de bijzondere pligt der Overheden zij, en van welke middelen ter beteugeling hunne wijsheid en godvrucht gebruik moet maaken, ftaat mij niet toe hun in de bijzonderheden voor te fchrijven. Wat de gefteldheid des Lands, der tijden en der omftandigheden, hier mooglijk of onmooglijk maaken, weet ik j»ef,_die geen Staatkundige ben, en al wist ikhet, is het hier de plaats niet om zulks te zeggen, gelijk ik U reeds te vooren herinnerd heb. Maar hier

in

Sluiten