Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 2S? ):(

in zal toch wel het hart van Godvreezendc Regenten mij toeftemmen, dat Onvcrfchilligheid over de dingen van den Godsdienst de pligt niet weezen kan van Gods Dienarcsfe op aarde. Dan, boven dien is hier het Staats-belang aan dat van den Godsdienst verbom? den, de throonen waggelen, de eereftoelen zijn onzeeker, en de orde met de rust zijn ballingen daar de banden van den Godsdienst worden losgerukt, en hoe veele Vorften en Regeeringen hebben het zich reeds beklaagd, niet in tijds paaien gefteld te hebben aan eene fchijnverlichting, die misleide Natiën als blinde paarden doet hollen! Ik weet het, dat de wapenen van onzen krijg niet vleeschiijk zijn, ik veroordeel het onrechtvaardig ketterdooden en haat zelfs de minfte ftraf voor dwaalingen , die aan den Staat on-r fchadelijk zijn, of geene Godslaftcring bevatten, maar in mijnen Bijbel ftaat toch, dat Overheden zorgen moeten , dat wij een jlil en gerust leeven leiden vol eerbaarheid en waare godzaligheid C^a). Terwijl wij dan de bijzondere middelen aan hunne Voorzichtigheid betrouwen, zullen ook Zij wel toeftaan, dat 'er in onze Maatfchappijen eene tastbaare ongelijkheid is: de luije Bedelaar, die de ballast is der Burgeren, wordt gebannen, en de rustverltoorende dief gegeesfeld of gedood, terwijl de laage Broodfchrijver of winzieke Boekhandelaar, die het vernuft en de edelfte der konften misbruikt om beginzelen en zeeden te verpetten, de indrukken van God en eeuwigheid aan de harten, en de kracht aan de wetten te ontfteelen, als een Man van geest gevleid, of ftraiioos verrijkt wordt; De twistgraage Kijver, die zijnen zoortgelijken, of het kwalijk opgevoede Wijf, dat haare Nabuurinne fcbeldt, wordt verweezentot boete en eerherftelling, en I-Jij, die fchaamteloos den God der Goden laftert en eenen

ftcr-

00 i Tim. 2: 2.

Sluiten