Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =94 X

van Barse, de uitlegkunde van Smits, de iieftaaligheid van Verster, dc beleezenheid van Voorduin, het Attisch zout van Kaas, de ijver van Bouvink „ en de frisfche jeugd van Hoog, wiens eerftelingen ons zoo veel belooven, verée'nigen zich zamen, oir» in deeze Gemeente de bediening van het Euangelie heerlijk te maaken, en zullen , bid ik, mij verfterken, wanneer ik zwak ben.

Uwe hulp, en uwe medewerking, verzoek ik bijzonder, begaafde en vriendlijke van Eijk! — Ook in dit werk zijn wij bijzonder Broeders, door eene Inrichting, die, wat het oogmerk betreft, aan deeze gelijkzoortig is, hebt Gij den taak om het Chriftendom tegen den Jood, den Heiden en den Deïst te verdeedigen , en ik moet nu het zelfde doen tegen de valfche Broeders, die het, onder den Chrijllijken naam, beftrijden. Ons werk is ééncrlei en nochthands onderfcheiden: dat dit den band van Broederliefde naauwer ftrengele, niets bedoelende , dan dat ]esus roem vermeerderd en veelen door Hem zalig worden, zullen wij, vere'e'nigd , den Philiftijn op den fchouder vliegen: Laaten wij eikanderen, en God, in wien alleen onze kracht is, ons beiden, Kerken! Geniet, als Gij uw werk begint, dezelfde onderfieuning, die God mij fchonk! mogten wij het heil des Heeren onzes Gods zien, cn ons beginzel zij in den naam des Heeren, die den hemel en dc aarde gemaakt heeft!

Ondervinden wij te zaamen, ö mijne Broeders! de kracht van dat Euangelie, dat wij aan anderen prediken, en de lieflijkheid onzes Gods zij over ons! ■

Dat ook hier toe Uwe moed herleeve, mijne lieve Medebroeders! die of in andere Gemeentens, of in andere taaien binnen deeze Stad, dezelfde Leer in alles, of ten minften dezelfde Grondleer, op het voetfpoor van den zaligen Luther, predikt, en wier tegenwoordigheid thands het bewijs is Uwer broederlijke

deel-

Sluiten