Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L M* j

einde me: de Schepen die hem volgen kenden, in Zee te ileeken:

Dat eindelyk de Capitein Lucas, wanneer de Eer der Natie, en het mogelyk behoud der Schepen van het Esquader hem Waard en dierbaar was geweest, eene uiterde poging hadt moeten in *t werk Hellen, rn met cf by het ten Anker komen der Vyandelyke Vloot, ot' wc! kort daar ra, na gedaan fein, met kragt van zeii, en een wel bedierd vuur, langs de eene of andere zyde door de Vyandelyke Linie tragten door tc breeken, en a'zoo, wanneer ook dit mogt mislukt zyn , tot eer der Baiaaffche Vlag, liever llrydcnde overwonnen tc worden, dan zich zon* der (lag of door aan den Vyand over tegeeven;

Is gerelblveerd, zich met het voorfchreven Rapport van den Advocaat Fiscaal volkomen te conformccVen, cn het zelve nevens deze Refolutic door eene Cominisfie uit dezen Krygsraad aan de Nationale Vergadering reprefenteerende het Volk van Nederland ter hand te dellen, ten einde daar van zodanig gebruik te maken als dezelve zal vinden te behoren,

Accordeert met de voorfchreve Refolutie

DIRK DALEN, Secr.

S Ë N-

Sluiten