Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 148 ]

«ene pofitie deedt nemen, verder in de Baay onder het Schapen- en . Meeuvven-Eiland , waar door het innecmen van Water minder moeyelyk, doch tevens het uitlopen der Baay by de aannaderifigdes Vyands, meer bezvvaarlyk gemaakt werdt, maar ook (als hadt hy reden om geen gevaar te dugten,) de voornaamfte zeilen op zyn oncerhebbend Schip liet afflaan, aan fommige der Gerequireerden ordonneerendo, en aan anderen permittecrende om dit voorbeeld naar te volgen:

Dat de Gerequireerden vervolgens niet in Krvgsraad zyn by t cn geroepen ,vcor op den 13 derzelver Maand, wanneer de Commandant bericht had ontfangen, dat de Vyandelyke Armeé in aantocht was, en als toen geadvvfeerd hebben, gelyk dan ook dien ten gevolge beiloten is, om zoo fpoedig immer mogelyk was naar Mauritius of 1'fsle de France tc vertrekken , hoe zeer de Commandant Lucas niet heeft goedgevonden , dat befluit ter uitvoer te brengen:

Dat de Gerequireerden cp den 15 daar aan volgenden,- weder op last des Commandants in Krygsraad vergaderd geweest zynde , op diens voorltel v/el met algemeen goedvinden gerefolveerd is, om des anderendaags onder zeil te gaan, doch dat het den Commandant al mede niet heeft goedgedagt , zulks zoo vroegtydig te bcwerkfteliigen, dat het Esquader vóór de aankomst der Vyandelyke Vloot zich in Zee bevondt:

Dat alleen tegen den eeritcn Gerequireerden befchuldigingen zyn ingekomen , als hadt hy aan de Equipagte van zyn onderhebbend Schip de Revolutie niet gegeeven, het geen aan dezelve volgens ordre van den Dienst, en de Inltruétie van het Committé tot de zaken van de Marine toekwam, en tegen den tweeden Gerequireerden dat hy eenige Koopmans-

Sluiten