Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 149 3

mansgoederen naar de Kaap, met zyn onderhébbenct Schip de Castor zou hebben gevoerd, en dezelve aldaar, na het overgaan van het Esquader in het openbaar verkogt, fchoon de laatstgemelde befchuldiging met geen het minfte valabel bewys isgeftaafd:

Dan dat deze twee Poinclen , (voor zoo veel zoude kunnen begreepen worden, dat het laatfte mede noch in eenige aanmerking kan komen,) alleen een object van onderzoek kunnen worden by de ordinaire Juftitie, althands niet zyn van de Competentie van dezen Hoogen Zee-Krygsraad, zoo als dan ook gem. Advocaat Fiscaal gedeclareerd heeft, zich ten eenemale onbevoegd te achten voor dezen Hoogen ZeeKrygsraad, welks Judicature als van eenen gedelegeerden Rechter, uit haren aart ftrict moet worden gein terp re teer d, noch tot andere gevallen kan wori den geëxtendeerd, welke in de Delegatie niet direct begreepen zyn, dieswegens eenige verdere perquifitie tc doen.

En dat voorts alzoo aan den gem. Advocaat Fiscaal, van dezen Hoogen Zee-Krygsraad, na eene nauwkeurig onderzoek is voorgekomen, dat de Gerequireerden in hun gehouden gedrag, geduurende deze geheelc Expeditie (voor zoo verre het zelve hier in aanmerking kan komen,) geconfidereerd de partt-i culiere omftandigheden waar in zy zich uit hoofde, van de willekeurige bepalingen van den Commandant Engelbertus Lucas hebben bevonden, in gee < nen deele hebben gepecceerd, tegen de regelen van den Dienst, en dat hy Advocaat Fiscaal zich geheel onbevoegd oordeelde, de Gerequireerden ter deze zake, fpeciaal mede uit hoofde van derzelver toeftemming in de Capitulatie op den 16 Augustus 179Ö begonnen, en den daar aan volgenden dag in de SalK 3 dan-

Sluiten