Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

AAN DEN

X. E Z E R.

JL oen wij, op verzoek der Commisfie van Confticutie uit de tweede nationale Vergadering , na eenige briefwisfeling en perfoonlijke onderhandeling, eindelijk op ons namen, om te beproeven, of wij, ter voldoening aan het oogmerk dier Commisfie, een ontwerp konden beraamen van een ftelzel van algemeene geëvenredigde belastingen naar het relatief vermogen van de Ingezetenen dezer Republiek, gegrond op het beginzel van volkomen eenheid en ondeelbaarheid, waanden wij geenszins een ligte taak op ons genomen te hebben, noch verbeeldden ons, dat wij daarin, naar onzen wensch, zouden flaagen, of op eenigerlei wijze aan de verwagiing van die Commisfie voldoen. Het tegendeel zoude, des noods, beweezen kunnen worden.

Niet zoodra ook hadden wij onzen arbeid aangevangen, of wij werden bevestigd in onze vrees, dat wij daarin zeer gebrekig en onvolkomen zou* 2 den

Sluiten