Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad gefchied, die ons of in hunne gefprekken, of bij bri ven eenige bedenkingen en zwiarigheden hebben voorgedraagen, mee verlangen, dat dezelven konden uit den weg geruimd worden, en met vriendelijke aanbieding, om ons in de voltooijing van ons ontwerp behulpzaam te willen zijn.

Aan zoodanige briefwisfeling zijn de volgende aanmerkingen en ophelderingen haren oorfprong verfchuldigd. Een aanzienlijk Koopman en Fi* nantier in ons Vaderland, fchreef aan één onzer, onder anderen, het volgende :

Zeer geachte Vriend en Medeburger!

■ _2V"adat ik eenigen tijd geleden door eenigen van mijne Vrienden had hooren fpreeken van het Rapport van algemeene belastingen, dat door U en den Burger .... is ingeleverd aan de Commisfie tot het ontwerpen eener ConftUutie, was ik begeer ig een (luk te zien, waarvan enz* Ik heb het zederd met die aandacht, welke daartoe yereischt wordt, geleezen, en het heeft viij ongemeen veel genoegen gegeven Ik heb ge*

vonden, dat het geheele plan zig door des-

zelfs eenvoudigheid van werking ten fterkften aanprijst. Zeer veel zwarigheden, welken ik had tegen hst affchafen van de confumptive midde-

Sluiten