Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

berekeningen juist waren. — Dit ware wel noodig *m een plan van negotiatie of commercie; als hier de bafis van berekening feilt, loopt alles in duigen; maar zoo is het met een plan van belastingen, en vooral zulk een als het onze, niet gefield.

Het is immers niet noodig, althans ons doel niet, noch o s verlangen , dat dit plan in al zijne dealen juist, zoo als het bij ons is opgegeven, zoo ah het daar ligt, en zonder voorafgaand onderzoek, als een wet der Perfen en Meeden worde vastgejleld. Om van alle de daar in voorgeflelde belastingen niet te fpreefcen, zullen wij ons voornaamlijk bepaalen tot de belastingen op de Huizen en Inkomsten. Wat de laatfle betreft, wij zijn van oordeel geweest, dat, zonder volkomen publiciteit, deze belasting nooit tot eene draagelijke evenredigheid zoude kunnen worden gebragt, en daarom door de ingezetenen altoos met tegenzin zoude worden gedraagen, omdat de eene individu met betrekking tot de anderen, en het eene gedeelte der Republiek met betrekking -tot de andere gedeelten, altijd m het onzekere is, of dezelve in proportie van hunne respedtive vermogens, met betrekking van dat individu of gedeelte der Republiek, aan hunne verpligtingen in het draagen der belastingen naar behooren voldoen of niet; dat zij ook nooit met eenigen grond verzekerdkunnen zijn, dat de tot onderzoek gefielde Commisfarisfen hunnen pligt, zoo ten hunnen opzigte, als met betrekking tot de individu's of de gedeelten der Republiekbehoorelijk nakomen; iets het welk door ieder ingezeten beoordeeld kan worden, als in den opbreng van deze belasting volgends ons plan eene volledige publiciteit plaats heeft,

Ongelukkig meent de Commercie , dat deze publiciA J wie

Sluiten