Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4* >

ten ftaat om zig verder uittebreiden, hoe veel gronds er ook ledig ligt, en buiren de toevallig hooge prijzen der voortbrengzelen, dieniet lang kunnen aanhouden, moet dezelve ook ras wederom Vervallen, ten zij daartegen door andere middelen (des mogelijk) voorziening gefchiede. _ Ock is 'er misfchien niet ééne belasting, noch zamenftel van belastingen te vinden waarbij de noodwendige onevenredigheid tusfchen den ongehuwden perzoon en den vader van een talrijk kroost zig geheel, zelfs maar voor een gedeelte, laat hertellen; maar het is ook voornaamlijk deze bedenkmg, waardoor wij gedrongen zijn geworden, om onstegenwoordig ftelzel van belastingen aftekeuren, en ons ontwerp zeer verre verkiezelijk boven hetzelve te ftellen; want volgends dat ftelzel drukken de belastin. gen meer, naar mate iemands gezin vermeerdert; daar ons plan ten minften dit voordeel heeft, dat twee burgers , de een ongehuwd, de ander Vader van een talrijk gezin, doch beiden een huis van gelijke waarde bewoonende en gelijke inkomsten hebbende, een even groot en gelijk aandeel in den algemeenen last draagen. — Ook meenen wij, dat deze onvermijdelijke ongelijkheid, volgends ons ontwerp, zig wel niet geheel laat wegneemen, maar veel beter verhelpen, dan volgends het oud fijstema; en dat alle toevallige ongelijkheden, welken zig bij verandering van het belastingswezen in den beginne altijd opdoen, beter en fpoedi. ger herfteld kunnen worden. ( Dit hebben wij reeds in het rapport te kennen gegeven ; en zullen misfchien in het vervolg nog wel eens gelegenheid hebben, om hierover onze gedachten nader te verklaaren.) En hierop behoort, onzes inziens, tegenwoordig voornaamlijk gelet te worden,

3°,

Sluiten