Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 44 >

te veel; want daaruit volgt, dat 'er nimmer eenige verandering in de belastingen, al ftrekte die tot verbeI tering van het gantfche ftelzel, of, tot vermindering van den last voor de Ingezetenen, behoorde plaats te hebben.

Dan, daar Gij, waarde Medeburgers! dit onderwerp niet opzettelijk in uwen brief behandeld hebt, zullen wij bij hetzelve niet langer ftil ftaan; maar overgaan tot de befchouwing der redenen, waarom Gij oordeelt, darde beide belastingen, welken wij, in plaats van de confumptive middelen en die op voorwerpen van weelde, hebben voorgefteld, niet gegrond zouden zijn op het relatief vermogen , en al zoo niet op het beginzelen gelijkheid; en dat die op de inkomsten in het bijzonder onuitvoerelijk zoude zijn in hare werking, en aan menigvuldige iluikerijen en knevelaarijen onderhevig. Wij vertrouwen, dat wij in deze beoordeeling Uwer gronden te werk gegaan hebben niet alleen met die befcheidenheid en vrijmoedigheid, welke 'er tusfchen menfchen, wien het alleen om waarheid te doen is, behoort plaats te hebben, maar ook zoodanig vrij van alle eigenliefde en van vooringenomenheid met onze eigene denkbeelden , dat wij het zwakke en gebrekige van ons ontwerp volvaardig zullen erkennen, en onze misvattingen en misrekeningen openhartig belijden. Alleenlijk verzoeken wij, dat gij, inde beoordeeling zoo wel van dit antwoord als van het plan zeiven, gelieft in het oog te houden de gronden, zoo als die in het begin , en hier en daar elders in ons rapport zijn opgegeven, weiken wij ons in het ontwerpen van ons plan moescen voorftellen, en welken Gij fchijnt goed te keuren, of waartegen Gij ten minsten geene bedenkingen hebt voorgedraagen, gelijk

ook

Sluiten