Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder, dan ze door ons berekend is geworden. Dan; hoe verbaazend onze berekening ook uit den hiak moge fchijnen, indien uwe redeneering bij gevolgtrekking uit de verponding der huizen in de hollandfche fteden fteek hield, meenen wij echter, ira onzen ?oorigen brief bladz. 10. de gronden aangetoond te hebben, waaruit blijkt, dat uit zoodanige misrekening geen wettig gevolg tegen de foort van belasting zelve getrokken kan worden. Wij hebben aldaar aangemerkt, dat onze berekening voornaamlijk ten doel had om de evenredigheid aan te wijzen, welke in deze belasting plaats heeft. De waarde of het getal der huizen doet 'er niets toe; het quantum van den opbrengst, waarop dezelven gecalculeerd zijn, zal 'er tog altoos moeten zijn , het zij die waarde en dat getal grooter of kleener zij dan onze calculatie , het zij dat geld door deze of eene andere belasting gevonden worde. Gefteld, dat onze berekening zoodanig had behooren te zijn, dat de belasting van ai percent, naar de waarde der huizen, niet meer opbragt dan 14. Mill., en dat het getal dezer huizen, gelijk zijnde aan het getal der huisgezinnen , begreepen in de tweede quotifatie naar de grootte der inkomften, bedraagt 319,500.; dan zoude de gezamenlijke waarde dezer huizen wel maar uitkomen op ƒ 622.250,000., doch daaruit kan geen befluit tot het bedrag der verponding op alle huizen en gebouwen, van welken aart oek, getrokken worden, zoo min als uit de verpending der hollandfche fteden volgends het quohier van 1732. de waarde der huizen in dezelven kan worden opgemaakt; om dat die verponding op een geheel anderen grond van berekening gebouwd is, dan onze begrooting, gelijk wij al mede ter aangehaalde plaatze (bl. \x.) hebben aangemerkt, en dereden van E 3 dit

Sluiten