Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7° >

dit verfchil in 't vervolg nader zullen aantooner. Volgends deeze onderftelling zoude tot het vinden van 18. Mill., de belasting wel gefield moeten worden op iets minder dan 3 ten honderd; doch het komt ons als nog voor, dat wij ons zóó ver, 't zij in de begrooting der ftaatsbehoeften, 't zij in de berekening dezer belastinge , niet vergist hebben.

Uit de algemeene begrooting der ftaatsbehoeften voor den jaare 1799., volgends befluit der eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam, van den 1 April 1.1. gemeen gemaakt, hebben wij gezien dat dezelve beloopen ƒ 79.666,907. 1. Hf; maar ontwaaren ook uit dat befluit zelve, dat daaronder niet alleen begreepen zijns de 14. Mill., welken wij als temporaire lasten hebben befchouwd; maar nog bovendien 15. Mill. wegens het te kort komende over den jare 1798.; zoodat da gewoone lasten voor dit jaar, na aftrek naamlijk van gemelde 14. en 16. Miilioenen zullen nederkomea

op ƒ49.666,907: IïhJ.

Wij nu dezelve gecalculeerd

hebbende op -44.440,174:14: 6.

is 'er een verfchil van niet ■

meer dan ƒ 5.226,732: 7: 55.

En dit verfchil is waarlijk gering, aangezien de informaüen, welken ons zijn ter hand gefteld geworden. Misfchien is dit verfchil enkel te zoeken in de verfchillende omftandigheden der Républiek, naardien de begrooting van de kosten der Marine hier ƒ 4.847,830. hooger gefteld is, dan onze calculatie; zoodat 'er nog een verfchil zoude blijven van ƒ378,902:7:5!. Dan; hoe het hiermede ook gelegen zij; het komt ons uit gemelde begrooting voor, dat verfcheiden posten van dezelve gebragt kunnen worden onder de temporaire

ba-

Sluiten