Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8ï >

geachte Medeburgers! uwe bedenkingen en zwaarigheden voor, tegen derzelver vereenigde werking , en Gij oordeelt ze drukkende en ondraagelijk voor den min vermogenden Ingezeten , wiens inkomen maar ƒ 300. bedraagt. Gij ftelt de waarde der huizen op 700., de grootte der inkomften op 150,, en de ftaatsbehoefcen op 60. Miilioenen, en neemt aan, dat de vermeerderde lasten alleen gevonden zouden worden uit de beide perzonele quotifatien , zoodat van de waarde der woonhuizen 4., en van de inkomften ia, percent zouden moeten betaald worden. Gij heldert dit op met eenige voorbeelden, waaruit blijkt, dat op een inkomen van ƒ 300. en ƒ 600. meer dan ^, op een van ƒ io,coo. flegts |-, en op een van ƒ 50,000. nog geen § gedeelte van die inkomften, alleen aan deze belastingen, zou moeten opgebragt worden.

Uwe voorbeelden zijn waarlijk zeer treffende; eo zij zouden ons van eene voor den min vermogeilden Ingezeten drukkende werking overtuigen, indien dezeiven even bondig en juist waren, en tevens beweezen, dat die drukking in andere belastingen niet gevonden wordt. De oorzaak van de drukking in het algemeen is de geftelde grootere ftaatsbehoeften, en dus eene zwaarigheid, welke onder ieder ftelzel van belastingen aanwezig is, niet alleen ; maar waardoor ook, indien zij permanent op 60. Miilioenen moesten blijven, het welhaast met alle takken van onze welvaart gedaan zoude zijn, inaien de tegenwoordige indirecte belastingen aangehouden wierden: want daardoor zouden de arbeidsloonen der wijze verhoogen, dat niet alleen hetkleen overblijfzel onze fabrieken en trafieken binnen kort geheel zoude verdwijnen, maar het zou zelfs op den koophandel dien rampzaligen invloed moef ten

Sluiten