Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x VOORREDE.

dien brief tevens, dut, hoe veel wy inderdaad aan ITiU lem den Eerficn vcrj'chuldigd zyn , den eerften weg om het Spaansch geweld te knakken, minder aan hem is te danken dan aan den raad van Coligny, die hem de ka* pery op de Spanjaarden, en 't wegnecmen der zeeft eden voor/loeg; een ontwerp dat de verovering van den Briel, en kort daarop eenc algemeenc omwenteling te weeg bragt. II y trachten hier door geenzins den luister van een' held te verkorten, die door 's lands vaderen zeiven „ Vader des Vzderlandt" wierd genaamd, een eernaam die noch boven het beroemde vorstelyke graf pronkt ; maar, ik heb het meermaalcn gezegd, om nuttig te zyn moet men beginnen met rechtvaardig te wezen. De groote man die zo veel voor de Nederlanden heeft ge. waagt, inzonderheid by den aanvang der Ncderland/che beroerlens, heeft groote dingen genoeg gedaan om een naam te verdienen , cn in den rang te worden gefield pan de doorlw.hligj'te plaatsmannen die immer leefden t zonder dat men hem een ontwerp toefchryftj waarvan dc vinding niet de zyne is, en die wegens fynheid van uitdenking , meer tekens draagt van eenc verfynde Franlelie [taalkunde , dan van cene vruclil van een eenvoudig Neder landsfh of Duilsch vernuft, inderdaad', over liet algemeen genomen, meer gefchikl om oJUworpene vindingen ftandvastig, trouwhartig en onvjr/j'aagd uit te

voe-

Sluiten