Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR R E D E. xi

voeren, elan om zelf uit te denken. DU is niet tin nadeele der Duitfchers of Nederlanders geoordeeld: de wyze Voorzienigheid geeft zo weinig aan geheele volken tillc bekwaamheden,als aan enkele by zonder e menfchen:zo verre één volk boven een ander volk uitmunt in ééne gefchikthcid, zo verre is het daartegeti beneden een ander volk in eene andere gefchikthcid. Hel Franfche vernuft munt uit in vinding, byzonder wat de fiaatkunde betreft, in vlugheid, en in eene levendigheid, die niet zelT den overjlaat tot lichtvaardigheid; maar in diepzinnigheid moet het wyken voor het zwaarmoedige Brilfchc vernuft ; in den oorlog is de Franschman, in den aatival, boven alle volken, verheven door een weërgaloozc heldhaftige vurigheid, niet allyd vry van roekloosheid, en die meer maaien de gevechten, ten zynen voor deele, fpoedig heeft beflist ; maar hem ontbreekt die edele koelheid, den Hollander byzonder eigen, en die, daar zy eene tegenwoordigheid van geest in de groolfte gevaaren te weeg brengt, dikwyls zo gevaarlyk word als de hevigfle <woede,en gepaard gaat met eene ftandvastigheid die geen wankelen kent; hem ontbreekt, behalveu dit, dat forsgefpierde geftel dat de natuur den Duitfcher heeft gefehonken, gefchikt om geduldig en tnet fierheid allen krygslas* en ongemakken te verduren. Schryver dezes heeft in den oorlog tegen Pruisfen zelf gezien , hoe elendig dc Franfchen

Sluiten