Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN WILLEM DEN EERSTEN. 29

Nooit kunt ge uw heir volmaakt het een en ander geeven,

En 't is niet de overmagt die wis ter zege (helt. Gy ziet dus dat te land met 's konings magt te ftryden

Geen goed gevolg belooft, maar wel 't gevaar vergroot, En dat gy dus met zorg den landtogt moet vermyden,

Ja, vechten nooit op 't land , dan in den hoogden nood. Maar gy, die my vereert door met my raad te plegen,

is dan uw fchrander oog de laag des lands ontgaan ? Der Nederlanden fterkte is in de zee gelegen;

't Is derwaarts dat gy 't oog, tot 's lands behoud , moet (laan. Wie meester is der zee is meester van die lanjen

Die gy ontrukken wilt aan 't eigendunklyk juk ; 't Is noodig dat uw list de fteden aan de (handen,

Eer gy iets meer beflaat, aan Alvaas klaauw ontrukk'. Te meer daar die tiran , die zich alom doet haten ,

Die aan de landzy' woelt, (hy kent zyn kracht te land,) De fteden aan de zee ontbloot heeft van foldaten,

En niet één kiel bezit gefchikt tot tegenftand. Een ander blyk dat Phlips weet hóe hy moet beginnen!

Die Phlips, alom geroemd als een doorzigtlg man! Hy dreigt te land een land dat hy op zee moet winnen,

En laat de zeemagt weg, die flechts hem dienen kan. Myns oordeels, toont Gods gunst Oranje, als met den vinger,

Wat weg hy in moet (laan ter hulp van Neêrlands leed : Doe voordeel met de feil van eenen waerelddwinger,'

pie in zyn rustvertrek der volken boeijen fmeed.

Eén

Sluiten