Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE KUNSTVRIENDEN, n

Wat fterfling is zo blind, die in Morofus niet

Een' redeloozcn gek met Ezelsooren ziet?

Een dier, veelmeer gefchikt in 't woud met woeste bccrea,

Dan in de maatfehappy met menfehen, te verkeeren!

De losbol Clcon, in zyne eerftc jeugd en kracht, Verftrekt ten fchandvlek aan zyne ouders en geflacht: Die vuige lichtmis, wien een ongeregeld leven, Wien buitenrpoorigheid alleen, vermaak kan gecven; Die , fteeds verhit van bloed door vrouwenliefde of wyn, AU' zyn verdienften fielt in redeloos te zyn: Hy die niet fchroomt zichzclv' aan de ontucht op te draagen, Zyn welvaart aan een kaart of dobbelfteen te waagen; Hy die zyn leven aan een holziek paard betrouwt: Die lichtmis, fchoon hem elk verachtelyk aanfehouwt, Daar hy en rede en fmaak en fchaamtc heeft verloren, Is moedig op zyn lange en haatlykc Ezelsooren. j

De valfchc Eugenia, in 't vleijen uitgeleerd, Geeft blyken dat zy veel ten hove heeft verkeerd ; Haar tong en lippen zyn met honigzeem beftreken; Men waant een' engel in die vrouw te hooren fpreeken:

Maar

Sluiten