Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ife DRIE DAGE N.

En vieren 't grootfte heil, dat immer wierd bereid,

Deblijdfehap mijner ziel, de vreugd der Christenheid:

li Zal dan, van flaaffchen dienst der oude wet ontflagen,

Op eiken eerftcn dag der week het kenmerk draagen

Der waare vrijheid, die, nadat gij 't graf verliet,

ÜW keur-en bondvolk in degrootfte kragt geniet.

Dees dag, waarop ikrust, zal nu mijn werkdag weezeti,

Om, waarge uw knechten zendt, dc garven op te leezen:

Ik zal daar achter hen met zachte treden gaan,

En zaamlen voor mij zelf wat dierbaar tarwegraan.

Och! woudtge, als Boas deed, door uw bevel hun zeggen,

Dat zij uit volle hand voor m'j iets nederleggen :

Dan, dan vergader ik een' rijken overvloed,

Én worde een deelgenoot van uw onfehatbaar goed.

o Waare Boas wil U aan mijn ziel ontdekken

Door uw' verworven geest, en mij ten losfer (trekken !

Tt Is waar, men ziet U thans op uwen Akker niet ,

Daar uwe mer.schheid, bij uwe opvaart, dien verliet:

ïvlaar naar'uw Godheid, die zich met dezelve paarde ,

En met uw Geest, vertroktgij nimmermeer van de aarde.

Aü geef mi;, op mijn bcè, dat ik uwe eer bedoel' ,

En uwe nadering aan 't innigst hart gevoel!

Dan vicre ik, in den geest, dees' blijden Dag der dagen :

!k zal, verheugd, van uw verrijzenis gewagen,

bil;

Sluiten