Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgeevers dezes zijn, onder anderen, gedrukt en te bekoomen.

Lauwerbladen voor de Zoonfn der Vrijheid : 'of Eerkroon op de Hooiden der Doorluchtige Staatsmannen, Burgervaderen, Zeehelden en andere Perfonaadjen, die het Nederlandfche Gemeenebest, door getrouwe dienften en edele daden, aan zich verpligtcn; doormengd met andere Vaderlandfche Dichtftukken en bedoten niet de Prïjsveerzen tot lóf van den nooit volprezen Ridder Jolian Dèrk Baron van der Capellen tot den Pol; en verfierd met lütftekende konstplaaten en vignetten, getekend en gegraveerd dooide beroemde Meesters J. Buijs, D. Kuipers, L. Brasfer, ]■ Hulk, en andere, II. Deelen in groot Octavo. - -. - 4 - 6 -

Dezelve op best mediaan fchrijfpapier. - 5 - 10 -

De Kruiskerk, of fpiegel van gewetensdwang, in drie Tafereelen, mitsgaders eenige Mengeldichten door Pjeter Leuter, met een fraije" Titelplaat ] getekend door G. van Nymegen, en gegraveerd door L. Brasfer; in Qaarto. - - - 3

Het zelve op best klein mediaan fchrijfpapier. - - 4-10-

De Weelde in Nederland , met ophelderende aantekeningen; nevens een bijvoepzel. bevattende de nagelaten papieren eens Franfehen Gouverneurs van een' Neêrlandsch Jongeling, en het leven en fterven van den Eerw. Poupouville. Deze geestige Critiek van de dwaasheden onzer Eeuw is zeer zindelijk gedrukt, op best groot Mediaan fchrijfpapier, in groot Octavo. - - - - - 12-

Proeve van Zede-poezij door Concordia & Labore. in groot Octavo. - - - 1 - 5 "

De beste opvoeding der Jeugd, ten nutte van A\t Gemeenebest, en befpiegeling bij een onwederdoor A. BLUSsé. in gr. 8vo. : - 8 -

" Proeve over het lagchen en gelach-verwekkende in fpreken en fchrijven door I. Beattie, L. L. D. Hoogleeraar in de Natuurlijke Wjjsbegeerte en Redeneerkunde aan de Hooge Schoole van Abberdeen enz. uit het Engelsch in 't Neêrlandfch overgezet, en verrijkt met eene Voorrede en eenige voorbeelden uit Nedercluitfche fchriften. in groot Octavo. - - - 1 - 16 -

Rijmkronijk van MelisStoke, in tien boeken, metHiftorie-, Oudheid- en Taalkundige Aanmerkingen, zoo op elke bladzijde als in

bree-

Sluiten