Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2<ft MENGELPOËZIE.

Zie daar, Heer bruigom ! »t englen zoet,

Darge in den daauw van roozen bloed Met mv Conflmtia op mijnen wensch, zult fmaaken. 'k Gevoel — 'k gevoel uw vreugt; ze kon mijn binnendst raaken,

Daar vriendfchap mij haar aantik gaf: Zoo lang zij ons te faam in eenen fnoer zal klemmen, Zal fpeeltuig — mond en hart voor u op 't teederst Hemmen,

Tot aan den rand van 't zwijgend graf.

En gij, rechtëdle — fchoon e vrouw !

Die, door 't fluweele fnoer der trouw Thans aan mijn' dierbren vriend op 'tnaauwlte zijt verbonden , Gun, dat ik, bij »t begin van deeze glorie ftonden,

Met eerbied op uw achting boog! Eén gunftig wenkje van uw goedheid weg te draage.n Volmaakt op 't ftreelendst thans het zuiverst welbehagen,

Waar meê 'k de traan der bliidfehap droog.

Ver-

Sluiten