Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ZANG. i? Vermeulen , zedert lang aan Maurits dienst verbonden ,

Zegt, in der Staaten naam, de Groot zijn hechtnis aan , De Staatsman zucht,doch voelt zijn hart,op 'tgrievenst,wonden5

Op 't melden hoe zijn vriend dien hoon moest ondergaan. Een rots die zich verheft, uit tuimelende golven,

Staat pal, 't zij 't koeltje fpeelt en dartelt met den vloed, 't Zij hij zijn fpitfen ziet > door 't klotfend fchuim , bedolven ,

Terwijl elk element, al brullend, zwoegt en woedt; Zoo ftout blijft mijn de Groot het akligst lot verduuren,

Hij ftéunt op wet en recht, door Neêrlands God gefchraagd^ Terwijl mijn vrijheids vriend gekerkerd, de eenzaame uuren

Aan ftille zuchten wijd, en 's Hemels bijftand vraagt.- -

Nu hoort mijn zangeres haar held zijn boezem klachten,

Vertröuwlijk offren, aan den eeuwgen Menfchenvriend 3 Hij voelt zijn fmarten door een tedre traan verzachten;

En zucht: „ 'k heb voor uw oog, 6 God ! mijn land gediend j „ Gij kent de zwakke kracht, van nietige aardelingen,

4s Maar hurine oprechte ti'ouw, hun onbezweken moed, „ Bekoort uwfchepzlenliefde; irt de ondermaanfdhe kringen4

h Wordt 't deugdbeminnend hart,door u,met vreugd gevoedt.

B „ Vil

Sluiten