Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE ZANG. 141 3, Hier zien bezwijken , 'k zal hun aklig lot verzwaren !...

„„Geweld en wreedheid zwicht, dit weet ik voor de deugd,"" Zegt Elsje lachend, 'k zie ze in 's minnaars armen fnellen,

Hij leid haar ras 't verblijf van Hugo's weerhelft in, Haar blijde trekken , die 't bekoorlijkst heil voorfpellen ,

Vertedrcn 't hijgend hart der moedigfte echtvriendin ! Zij lagcht haar bloozend reeds vol gulle blijdfchap tegen ,

Zij kust Maria's hand, door zuivre vreugd verrukt, ,, De hemel (zegt zij,) fchonk mijn Heer zijn dierbren zegen;

. ,, Hij ademt Brabands lucht; 't is alles wel gelukt! " Die taal fchenkt 't lijdend hart, dat gadeloos genoegen ,

Datflcchts gevoeld word , nooit aan woorden zig gewent; Waar deed ooit englenmin een zuivren boezem zwoegen ,

Daar word alleen de kracht van dit bericht gekend?

Geef me een getrouw verhaal, in 't kort van uw bedrijven ?

,, 'kMo.ct alles weten , zelf de minfle kleinighêen : (Dus vraagd zij, ) ,, ó Gij moet mijn weerhelft mij befchrijven , ■

,, Toen hij in Gorkum eerst aan uw gezicht verfcheen ? ,, Zijn tedre welvaart hadt welligt te veel geleden ,

,, Een moeilijke overtocht, door angst benauwd bekneld! ".

Neen,

Sluiten