Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6S HUGO d e GROOT.

Tt Zie 't huis van mijn' de Groot, ten tweeden m aal behangen ,

Met aklig rouwfloers; 'k zie dc roos der gulle jeugd; Angstvallig kwijnen op Heuriette's zachte wangen ,

Schoon telkens mild verfrischt,door de avonddauw der deugd: De Groot voelt al de kracht van 't Christlijk medelijden,

Terwijl 't vertederd hart van zijn Maria bloedt; Dan, 't gul genoegen mag ook foms hun ziel verblijden ;

Zij zien hun kroost geflreeld , door 't zielbekoorendst zoet: 'k Zie na een korte poos de huwlijksmirthen ftroojen,

Cornelia, omhelst den wellust van haar hart, Daar Frankrijks maagden haar met bruiloftsroozen toojen ,

En haar gevest geluk, den wocsten tijdftroom tart: Smaakt dicrbaare oudren , fmaakt nu 't zaligst vergenoegen,

Uw telg lireclt in haar' Gaè een tcdrcn vriend , een' held, Wiens onverwrikbren moed, zijn fiere borst doet zwoegen,

Zoo vaak hij 't huwlijksbed verlaat voor 't oorlogsveld: Uw Zoons, al vroeg den dienst der helden tocgeheiligd,

Vertoonen nog de kracht van het Bataaffche bloed, Ja, Hechts één van uw kroost voor 't oorlogsvuur beveiligd,

Wijkt zelfs zijn broeders niet in onverwinbren moed;

Hij

Sluiten