Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

In hoe verre deze Proeve in- den geest van dien Wysgeer gefchreven zy, zal de kundige lezer ligtlyk bemerken.

Op duidelykheid van voordragt heb ik my toegelegd. Of ik in dezen toeleg gelukkiglyk geflaagd ben , mogen anderen beoordelen. De Burger van hjjmkrt (*) die bezig is zyne Landsgenoten met de kantifche Wysgeer. te bekend te maken, zoude, dunkt my, beter gedaan hebben, indien hy met het zedelyke gedeelte derzelve begonnen, en de critiek der practifche rede, of de grondlagen tot de bovennatuurkunde der zeden, vóór het overige , verklaard had. Ik twyfel niet, of de vaak herhaalde klagten, wegens gebrek aan duidelykheid, zouden in dat geval minder , en de byval algemener zyn.

(*) Zoo fclireef ik, opzetlyk, aangaande my zeiven, in den derden perfoon , om het vermoeden der Beoordcl»ien van my afutrekkeii.

EER-

Sluiten