Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 97 )

te willen : met dit onderfcheid alleen , dat de mensch , met — de ezel, zonder r-, bewustheid van deze gronden, genoodzaakt worde. Indien dit konde waar zyn ; dan bleef ons, waarachtig, niets, dan de blote naam van vryheid over ■— en weg dan met alle zede. leer , en met den adeldom der menschlyke natuur! Neen: de mensch moet, indien hy vry zal mogen heten, werkdadig , zig zeiven bepalen. Deze zclfsbepaling moet men, vooral , niet verwarren, met de werkzaamheid der practi. fche rede zelve , waar in vele Vrienden der hantifche Wysgeerte het ftellige der vryheid, uit misverftand, achten gelegen te zyn. (*) Door de practifche rede, bepaalt de perfoon zelve, fchoon , onwillekeuriglyk, de wet, voor den wil : door de zelfsbepalende werkzaamheid der willekeur, handelt de perfoon _ of

over»

(*) Het begrip der Vryheid is , in de fchriften van kant zeiven, zo naauwkeuriglyk , niet bepaald, als, naderhand , door n e i n h o l d. Ken waar kenner zal aig , hier over , niet verwonderen [; want de , door kamt uitgedachte, Critiek konde, en moest, het begrip der Vryheid, eerst, mooglyk maken. De grondflagen, egter, van ene nadere bepaling zyn , door den Wysgeer van Koningsberg zeiven , gelegd.

G

Sluiten