Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

vryheid zelve. De logi/che wet der genoegzame rede eischt, geenzins, voor alles, wat beftaat, ene oorzaak, die van dat beftaan onderfcheiden zy: want, anders, zoude bet beftaan ener volftrekt eerfte oorzaak, met die wet , ftryden. Neen: dezelve vordert flegts, dat 'er niets gedacht worde, zonder grond te zyn. Dit nu wordt hier niet gedacht; gelyk ik zo even aanmerkte. Ook vindt de rede enen zeer genoegzamen grond, om zig de vryheid, als ene yolftrekte oorzaak, voorteftellen , waar door een perfoon, oniifhanglyk van de natuur, zig zeiven bepaalt. Deze grond is de zelfsbewustheid, door welke dit vermogen zig , als ene gegeven daadzaak , aankondigt.

Deze vryheid nu van den rnenschlyken wil kunt Gy , myn Lezer! zo weinig, als ik , of iemand anders, eigenlyk gefproken , bewyzen. Allen , die het beproefd hebben >— en hoe vele duizenden hebben bet beproefd, en zig ftomp gedacht! zyn, op den weg , geftruikeld. Geen wonder, hoe zoude men kunnen bewyzen het geen, buiten den kring der ervaring, ligt, en , alzo, geen voorwerp van onze kennis , en wetenlchap , zyn kan ? immers vertoont ons de ervaring niets, dan verfchynzels, die aan G 2 nood-

Sluiten