Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 'O. )

denkende Empiristen , zy mogen willen , of niet, tog , eindelyk , komen moeten.

Gy denkt, misfchien (want dit denkt men, gewoonlyk) ; dat pjychologifche vryheid een genoegzame grondflag zy , voor het gebouw der zedelykheid. Onze daden, zegt men, mogen dan noodzakelyk zyn, zo verre dezelven, door gronden, die in den tyd voorafgaan, bepaald worden: zy zyn, nogtans, vry : want, door onze eigen krachten , worden de aanè'engefchakelde voorftellingen onzer ziel voordgebragt: de voorftellingen makenden wil gaande; en deze, wederöm, doet daden, naar ons eigen welgevallen, geboren worden. '

Is het mooglyk, dat dit bedrog onbemerkt blyve? Het komt, in het onderzoek, omtrend de natuur der vryheid, welke den grond van alle zedelyke wetten, en van de toerekening der daden, uitmaakt, niet aan, gelyk velen fchynen te wanen, op de vraag, of de, volgends natuurwetten, bepalende gronden in _ dan , of dezelven huilen het onderwerp gelegen zyn: ook niet , 'op de vraag, of die gronden , indien dezelven in het willende, of handelende, onderwerp liggen, door bloot inftinct, dan wel, door redelyk overleg, de oorzaak beG 3 pa-

Sluiten