Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

xwavét op zommige plaatzen in het Oldampt zé fterk geweest, dat kopere knoppen of kloppers aartde buitendeuren der huifen witagtig befloegen.

Deze byzonderheid doet veel af, en men kan er ftaat op maken, wylze my door de Hoog Ed. Gedr, Heef a. j. de sïtter Raadsheer' dér Stad Groningen, en Drost van gemelden Oldampt, is medegedeelt, die ik hier voor, gelyk voor meerandere kundigheden uit dit gedeelte der Provintie ontfangen, opentlyk dank zegge.

Van dit zwavelagtig beginzel hangen alle de ongewone uitwerkzels onzer verheveling af.

En dit beginzel wel gekent zynde verfpreid zeer veel ligt over de verfchynzels, die wy in dezen met een treurige aandoening bewonderen. ■ In de fenolen der Scheikundigen word opzettelyk hier over'

gehandelt. Ik zal het een en ander hier

van overnemen , en zo klaar my liiogelyk is,voordellen.

De zwavel beftaat uit twee hoofdbeginzels, het vitrioolzuur en een brandbaar wezen, dat men gewoon is Pblogifton te noemen. Dan de zwavel in brand gedoken zynde, fcheiden deze beginzels' van elkander, en de opdygende zwaveldamp wederom verzamelende, verkrygt men hetylugtig zwavelzuur, dat niets anders is ak

éerj

Sluiten