Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 |

een wateragtig vitrioolzuur, waar mede eert bè^

paalde hoeveelheid van brandbaar beginzel of PhJo« gifton verenigt is gebleven. Deze bepaalde hoe» veelheid is zeer gering, wyl één drup' olie j fchei* kundig gemengd met een aanzieniyke hoeveelheid) van vitrioolzuur, het Zelve doet overgaan in een vlugtig zwavelzuur,

Wy zyn deze waarheid het eerft verfchuldigt aan de geleerde Bekker , en zy is door de vermaards Stahl, en na hem door zo vele uitmuntende ichei* kundige beveiligt, dat er niemand meer aan twyffeit. Laten wy op het voetfpoor van grote mannen enige hoedanigheden optellen, Waar in de tw<3 zuuren, enkel door bykomen van het brandbaar wezen of Phlogifton van elkander verfchiikn. Zf zullen ons in' het vervolg te pas komen.

Het zuiver vitrioolzuur is volftrekt zonder reuk daarentegen heeft het zwavelzuur een zeef doordringende reuk, die wylze alleen van het Phlogifton in ons en vele andere gevallen buiten tegenfpraak afhangd, dit beginzel de Heel Staïïe, er* met hem veie andere, als dé oorzaak Van alle reuk heeft doen befchouwen.

Het eerfte zuur is niet vlugtig, dat iskan doof Vuur, tenzy het zeer geweldig zy, zo niet aangestaan worden, dat het onder de gedaante var» een

Sluiten