Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4° 3

Van het verderf door de zwavelnevel in de Wadeten veroorzaakt zee^voldoenend kunnen waarnemen' en daar uit onder anderen leren. fi) Dat de nog friffche en oude bladeren van bomen als Aalbeziebomen, die voor het overige veel geleden hadden, niet even gemakkelyk aangedaan worden, ïk hebbe hier in een zeer groot verfchil by alle, proefnemingen gevonden. Dus de rede waarom het cene blad van een boom, ja dikwijs de boom • fcelve verfchoontj en het andere getroffen is, niet Zó zeer moet gezögt worden in een öngélyke werking Van de nevel, maar in een ongelyke gefchiktheid om deze werking te ontvangen.. En dit is ïiiet zonder voorbeeld. De Heer Mustel verhaak in zyn Traité de la vêgetatio» in Paris 1781 uitgekomen , dat hy naaf! een Zwavel en vitrioolfabriek .Wonende iets diergélyks ondervonden had. De Rofceboom fcheen hem toe de zwaveldelen het fterkst öantetrekken. (2) Dat de bladeren van alle bomen fen planten zonder onderfcheid, die de zwavelnevel hebben doorgedaan zonder aangedaan te zyn, alle ten dezen opzigte in een gelyk geval zyn, hebbende alle een groter vermogen om aan dé zwavelnevel te wederilaan, als er op den 24 Juni plaats hadde; kunnende egter deze vermogens op zig arelvs en over het geheel genomen zeer verfchillende

Sluiten