Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin VOORBERICHT.

dichtftukje de Liefde bladz. 29, terwijl ik intusfchen, wel bewust dat ik geen gevoel ademde welk immer het zedigfle meisje kan doen bloozen , de werking der liefde in het vrouwlijk hart — iet dat, zoo ik meen, nog geene vrouw zoo deed — onbefchroomd bezing.

En waarom niet ? lieve meisjes ! ontdoet u van de ' valfche denkbeelden der liefde; verwart haar niet met de. vervoeringen eener blinde drift, die uw hart verwilderden, of tot Romanfche ftappen voeren , en ongelukkig maaken kan. Befchouwt haar zoo als zij waarlijk is , als de edelfte, de heiligde gewaarwording der ziel — die, door het vcrftand geleid , en door godsdienst aangekweekt, het geluk der aanwezigheid in deeze, en de andere wereld voor den mensch bevordert ; en als dan uw hart den braven jongeling , die uwe liefde zoekt, tegen klopt , fchaamt u dan geene gewaarwording die het hart eer aandoet, en die alleen de ondeugd veroordeelen kan.

Zoo deeze gezangen u hierin mogten voordhelpen, zoo zij hier of ginds een door edele liefde treurig meisje den troost gaven — dat ook voor haar zulke traanen geweend, en door ftille kalmte gevolgd wierden — dan zal ik mij verblijden dat ik niet alleen voor mij zelve zong. «

EUSABETH MARIA POST. *

L IJ S T

Sluiten