Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï ï 4 aan CHARLOTTE

'k Staarde op al de landtooneeltjes,

Op uw kamer aan den wand, In de keus van uwe boeken

Vond ik zeker met vermaak, Even als in hart en leefwijs,

Harmonie in onzen fmaak. Op een fchoonen heldren morgen s

Op een zachten avondflond, DooUle ik met u door de velden,

De omgelegen ftreeken rond: Gij , zoo voor ISatuur gevoelig,

Vatbaar voor haar reine vreugd, Wars van dorre en ijdle eerzuchr,

En verliefd op waare deugd , Gij zou.it me al de hoekjes wijzen

Waar uw flille zachte geest Weenend, lagchend, ot al peinzend,

't Meest gelukkig is gevVeest. In uw ftille hermitage ,

Afgefcheiden van 't gewoel, Zochten wij de rust der vriendfchap,

Voedzel voor haar zuiver doel. Wij ... Maar ach! ik kan niet komen;

Spoedig breekt de dag reeds aan Die mij met den vriend mijns harten,

Naar een ander oord ziet gaan,

Zoo

Sluiten