Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANEN.

3*

weezene doode, ook gij gevoeldet de volle kracht van dien troost, zoo dikwijls gij u den dood in zijne akelige gevolgen voorfteldet, en uw ftof als een offer het verderf toegewijd befchouwdet ■—- en ook dan nog vreesdet gij hem niet, Nog weinige dagen voor uw fterven, toen gij de zaaden der vergangelijkheid meer en meer in u voeldet ontwikkelen, dagt gij hier aan, en werd niet akelig, „ Dit verdervelij-

ke" . zeidet gij met een' toon die mij

't harte doorfneed „dit verdervelijke

„ moet geheel verderven —~ maar eens „ wordt het onverdervelijk en heerlijk." Te veel getroffen door dit treurig denkbeeld kon ik uwen edelen moed niet onderfteunen, en ik weende : ook nog doet het mij fchreien, offchoon ik aan de andere zijde de hoop eens Christens gevoel, die, als eene lichtftraal, vreugde fchiet in mijne donkere ziel.

Hoe fchoon verheft zig zijn heil boven de fchrik en de verwoesting des doods! vergangelijkheid en verderf zijn ook het

Sluiten