Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7% MIJNE KINDERLIJKE TRAANEN.

toeneemen in dien fchoonen hemelfchen Zin, die uw leven zoo edel en gerust maakte als gij ons ziet gewennen aan gemis en lijden; als gij ons hart ook door yoorfpoed niet geboeid, en door de droefheid niet maatloos gedrukt, maar door lijden en gemis, telkens rijpen ziet voor uwe

zaligheid » als onze droefheid over uw

vooruitgaan , ftille redelijke blijdfchap, -en onze kinderliefde meer zuiver, en waar •wordt, o! Moeder! met hoe veel vreugde fcult gij dan te rug zien, op elke poging, die vgij deed voor ons geluk! — en uw verblijf op . aarde zal dan uwe hemelzaligheidbevorderen.

: s! Weg dan voor altijd, fchuwe huivering! gij voegt bij het aandenken aan eene zoo zalig geftorvene niet.

En gij, fterk vermogende tijd! die de rouw verflijt, en het gevoel verdooft —uwe verzachting behoef ik niet: reden en Godsdienst doen meer, doen edeler werking dan gij vermoogt — neen al wat ik van u verg is dit: herinner mij altijd dat de dierbaare, die gij .. mij ontruktet, mijne eeuwige liefde verdient.

Sluiten