Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

GESCHIEDENIS

Philips df. ü.vun Spanje.

I 1 1 (

DeKleine Steden worden daar op 1 toege- , laaten.

1

wierden, om aan de Steden te worden medegedeeld. Wijders beloofden de Staaten aan Aldegonde , en Aldegonde , uit 's Prinfen naam, aan de Staaten, dat men met den Koning, of iemand van 's Konings wege, geen verdrag zou aangaan, zonder onderlinge bewilliging, en zonder .'er elkander, dit begeerende ,in te begrijpen. Ook zou men tot dit Verbond noodigen

andere Steden, zo in als buiten Holland: Delft en Amfterdam, nog Spaanschgezind, tot andere gedag-

ten dwingen. Betreffende den Godsdienst,

verd bij den Prins en de Staaten vastgefteld , de o^enbaare oefening van denzelven den Hervormden liet alleen, maar ook éen Roomfchen ,toexzl\wn, en Ie Geestlijkheid ongemoeid te laaten, zo lang zij zich niet in ongehoorzaamheid en vijandfchap verliep (*). rlieröp verfcheen de Graóf van dek Mark zelve inde Vergadering, vertoonde zijn Lastbrief en Berigttchrift, ils heftelde Overften des Prinfen van Oranje in Holand, en op de belofte van, in allendeele, zich daar •olgens te zullen gedraagen , erkenden de Staaten iem in die hoedanigheid , bij handtasting alle eere :n verfchuldigde gehoorzaamheid toezeggende (f).

Deeze eerde Vergadering der Staaten van Holland, lie 's Prinfen zijde hielden, is niet alleen aanmerkeijk, om dat meii daar de grondflagen gelegd heeft ■an dit Gemeenebest, maar ook van wege de wederkering der Kleine Steden , die, zints veele jaaren,

niet

(+) Bor, VI. B-bl. 281. (t) Zie aldaar, bl. 283.

Sluiten