Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. a-13

niet ter Dagvaart verfcheenen waren, op deeze zamenkomst. Onder de Steden, toen nog met den naam van Kleinen beftempeld , vondt men'erverfcheiden , als Rotterdam en den Briel, die tegen eenigen der Grooten wel op mogten (*). Deeze Staatkunde was niet min gefchikt, om dezelven aan den Prins en elkander te verbinden, dan om, door 't zoet der regeeringe, het draagen der lasten aangenaamer te maaken, en anderen aantelokken, om Alva's zijde te verlaaten.

Tot dit laatste wrogt de Hertog , zijns ondanks, mede, door de bezetting uit Rotterdam , Schiedam en Delftshaven te ligten , om ze in het beleg van Bergen te gebruiken. Graaf van der Mark nam deeze Plaatzen terftond in bezit, en Delft viel aan 's Prinfen zijde over. Adriaan van Zwieten noodzaakte Woerden tot het kiezen dier partije. Lumei vermeesterde Schoonhoven. Hier onderging de Geestlijkheid eene deerlijke mishandeling, één derzelven, Broeder Dirk van der Goude, werd doorltooken, en twee anderen werden aan den Nootenboom voor het Stadhuis opgehangen. Dan deeze balddaadige moedwil der Soldaaten werd geflraft (f).

Amfterdam was nu de eenige Stad , die het met de Spaanfchen hieldt. De Graaf van der Mark belegerde dezelve , doch moest het beleg, door den dapperen wederlTand , hem gebooden , ftaaken.

Hij

(*) Bor , VI. B. bl. -284. (f) Zie aldaar, bl. 277. 313,

Philips de II. van Spanje.

Meer Steden in Holland aan 's Prinfen zijde overgebragt.

Aanrtag

op Am~ h'rdam.

Sluiten