Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Föicips deII. van Spanje»

Kerkvergaderingder Hervormden,te Dordrechtgehouden.

3cö GESCHIEDENIS

ken, en het uitfluiten van Ampteu verbitterde hun. Hier kwam bij, dat het Hof aan den Oorlog den glimp hadt gegeeven van de bewaaring des Roomfchen Godsdiensts, en geveinsd, alle punten te zuilen inwilligen, uitgezonderd alleen de oefening van den Gereformeerden Godsdienst ; zulks ftreelde de Roomschgezinden , die het hoofd na' Spanje lieten hangen, en, de een voor, deauderna, hunnen zoen maakten met het Hof: bovenal werden zij gevaarlijk voor den Staat, toen het gevoelen van de verbindende kragt des Eeds, aan den Paus gedaan, boven den Eed aan den Lande, begon doortebreeken (*)•

In Zomermaand des jaars MDLXX1V, hielden de Leeraars der Hervormden in Holland hunne eerlle Kerklijke Vergadering of Synode, te Dordrecht, zonder des de Staaten geraadpleegd te hebben. Zij fielden eene Kerkordening vast, bellaande uit eenennegentig Punten. Veelen derzelven zijn niet naagekomen. De Heldelhergfche Catechismus werd aangenomen tot -een Leerboek in de Schooien , en men waakte tegen Ketterfche Boeken , in zo verre, dat 'er huisbezoeking zou gedaan worden, ten einde die fmetlijke pest te weeren. De Overheden moest men aanmaanen , om den Doopsgezinden het doen van den Eed aftevergen, dat op het zelfde uitkwam, als hun niet te dulden. De tlervormden , die zich aan Lieden van dieii Aanhang verbonden, wilde men bannen,

(*) Hijl. der Satisf. van Goes, bl. 280,

Sluiten