Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 327

■was ruim veertien millioenen Dukaaten fchuldig aan de rijkfte Kooplieden te Antwerpen, Genua en elders. Maar, dewijl deeze fom zeer was aangegroeid, door de verbaazend hooge renten , tegen welken zij gefchooten waren, gaf hij den Paus te vernam, tot welk eene febaarsheid hij zich gebragt vondt, door zijnen grooten ijver tegen de Ongeloovigen en Ketters. De Heilige Vader kon de aanzoeken van zulk een godvrugtig en magtig Monarch niet afflaan , en verleende hem eene Bulle , uit kragt van welke de Spaanfche Vorst en de hoofdfom en de renten verminderde (*). Maar dit bedrijf bragt een onherftelbaaren flag toe aan den Koning, en (tiet zijn geloof te eenemaal omverre. Requesens vondt de Staaten altoos zo wederhoorig , als hij van Beden en Geldhefüngen fprak, dat hij uitriep : Bios nos libra de

efios Efiados! God verlos ons van die Staa-

„ ten!" In ftede van geld , ontving hij niets dan klagten. Een gedeelte der Ruiterije in Braband was, om mangel aan betaaling , aan 't muiten gefiaagen. Tot het dempen deezes opftands hadt de Landvoogd geen ander middel geweeten , dan het zeer onvoorzigtige , om den Boeren het opvatten der wapenen toeteftaan. In deezen maalftroom van onheilen, waai uit hij geen ontkomen zag, ingewikkeld , berouwde hem het aanvaarden der Landvoogdije , en zijn aandoenlijke gefteltenisfe bezweek onder den dagelijks verzwaarenden last van Staatsbekommernisfen.

He

(*) Meteren, f. 113.

B S

Philips de II. van Spanje.

Sluiten