Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 353

■veel tijds en gelds het toerusten van zulk eene Vloot zou kosten, drongen zij op het vertrek te land , 't welk Don Jan heftig bleef wederftreeven , en eene groote vertraaging in de Onderhandeling baarde (*)•

Het waare oogmerk Van Don Jan ontdekte zich welhaast. Her wel gelukken van zijn eerften Krijgstocht hadt hem dronken gemaakt van voorfpoed, en vervoerd, om het Koningrijk Tunis aan zich te onderwerpen. Hij was niet alleen na de Nederlanden getoogen , als na een Tooneel, om zijne Krijgsbekwaamheden te vertoonen , maar ftreelde zich ook met het voorüitzigt, om, naa dezelven tot gehoorzaamheid gebragt te hebben, na Engeland overtefteeken, Maria Stuart, Koningin van Schotland, uit de gevongenis te verlosfen, haar te trouwen, en de Regten dier Vorftinne op Engeland, boven die van Elizabeth, te doen gelden. Paus Gregorius de XIII. hadt, om hem tot dit beftaan aantemoedigen , met toeftemming van Philips , het vermeende Regt

des Roomfchen Stoels op dat Rijk afgedaan (f).

Doch deeze jonge Prins, wiens eerzugt veel verder ging, dan zijne Staatkunde kon voorzien, wist zijne oogmerken voor 't doorzigtig oog zijner vijanden niet te bedekken. Oranje was de ee'rlte, die dezelven aan Elizabeth openbaarde. Erkentenis aan dien Prins, en haat tegen Don Jan , bewoog haar , om zich de zaak der Nederlanderen aantetrekken , en

deeze,

Hooft, I. D. bl. 488. 489. (f) Zie aldaar, bl»48$i.

D *

Philips ie II. vari Spanje.

Eerzugtige oogmerkenvan dieiï Prins*

Elizabeth den Nederlanderengenegeiv

Sluiten