Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 359

geflegt. De Graaf van Bossu nam bezit van de Stad voor de Algemeene Staaten, en rigtte'er een BurgerSchutterij op (*).

Ten deezen tijde, hadt Utrecht, om zo te fpreeken, drie Stadhouders, Bossu, die van den Raad van Staate afhing , en , als Catkolijk , zeer begunftigd werd door de Geestlijken; den Heer van Hierges , wien Don Jan bevelen zondt, en den Prins van Oranje , door de Gemeente begunftigd , en van den Koning, voor den aanvang der beroerte , met deeze Waardigheid vereerd , welken hij zogt te doen gelden. Te midden der onlusten en der onzekerheden des Staatsbeftuurs , begon het Volk te ontdekken , welk eene magt het bezate, en de oude Vrijheidsmin kwam boven. Wel verre van zich te laaten affchrikken door die Krijgsknegten , die, met dreigend misnoegen , en gereed tot geweld , hunne foldij voor 't Stadhuis eischten , liepen de Schutters te wapen, zetten zich tegen de Soldaaten, namen hunne voornaamfte Overften gevangen , en dreeven het Krijgsvolk ter Poorte uit. Buiten de Tolfteegpoort ftaken zij de Voorftad in brand : de Burgers vielen met moed op hun aan , en dwongen ze, met allen fpoed en zonder bloedftorting , te vertrekken. De

vlug-

(») Bor, X. B. bl. 198. Veelvuldige bijzonderheden, hiertoe behoorende, venchaft ons de vlijtige Opfpeurder van Onüitgegeevene Stukken , tot dit tijdgewricht behoorende, de Hooggeleerde Bondam, tot wiens Ferzamtling wij den Lezer wijzen.

D S

Philips de II. van Spanje.

Ontflasf.1 zich van de Bezetting.

N

Sluiten